BYGDEGÅRDENS HISTORIA
Storskolan i Lid

På hösten 1873 togs den nya skolan (nuvarande bygdegården) i bruk.

Drygt hälften av ytan på nedre våningen upptogs av skolsal och avklädesrum för klasserna 3-6.

Den återstående delen av husets bottenvåning utgjorde bostad för socknens barnmorska och småskolelärarinnan. Övre våningen inrymde bostad för läraren i klasserna 3-6 samt en skolsal för klasserna 1-2.

Storskolan upphörde år 1968.

(källa: delar av text om Skolan i Lids socken, Runtuna-Lids hembygdsförenings årskrönika 1990, sid 48-49)

Bygdegårdsföreningens start

I och med vårterminens slut 1968 i Lids storskola lades skolan ned. Då fick Lidsborna ett förslag från dåvarande Rönö kommun, att om det kunde bildas en bygdegårdsförening i Lid skulle kommunen skänka den gamla skolan till föreningen, innan Rönö kommun uppgick i Nyköpings kommun.

Ett ypperligt tillfälle, som måste tas till vara! På ett möte i januari 1969 bildades Lids bygdegårdsförening med en interimsstyrelse, som arbetade i ca 1 år. Ordförande blev undertecknad -Rune Hellström- och övriga ledamöter Ove Larsson-Ånsta, Louise Colliander-Ånsta, Bengt Klasson-Stora Lundby, Gun Pettersson- Sofielund, Eivor Hellström-Svista, Sune Karlsson-Centrum samt kommunens representant Greta Carlsson-Tallholm. Dessa kom också att ingå i den ordinarie styrelsen.

Till bygdegårdsföreståndare utsågs Sigfrid och Gun Pettersson. Gun var kvar fram till 1995, då denna syssla övertogs av Louise Larsson.

Föreningens målsättning var att få behålla den gamla skolan som lokal och samlingspunkt för Lidsborna.

Skolan ligger på kyrkans mark. Ett kontrakt skrevs med kyrkan, som upplät tomten på 49 år utan någon kostnad.

Medlem i föreningen blev man genom att köpa andelar. Dec. 1970 var 202 andelar tecknade.

Frivilligt arbete

Medlemmarna har arbetat frivilligt med att bygga in toaletter, måla och tapetsera invändigt och måla hela byggnaden utvändigt.

För en mindre kostnad har lägenheten och vävstugan ovanpå lokalen iordningställts.
Bygdegården har sedan starten hyrts ut för olika aktiviteter och fester.

Föreningen har i många år hållit medlemsfester sommar och vinter samt midsommarfest för barn. Tipspromenader har man också ordnat.

"Min högsta önskan är att Lids bygdegård kommer att finnas kvar i Lidsbornas ägo lång tid framöver. För detta behövs ett mycket stort engagemang från alla som bor i Lid. Det vet jag att det finns, så framtiden ser ljus ut i ett annars allt svårare ekonomiskt läge."
Citat av Rune Hellström dåvarande ordförande

Denna text är hämtad ur Runtuna-Lids hembygdsförenings årskrönika 1995-1996 sid 49.