Kvalitetssäkring för Lids Bygdegårdsförening
2021-10-30

Droger
Alkohol
Enligt svensk lag gäller 18 år som åldergräns vid förtäring av alkohol. Vid verksamhet som riktar sig mot barn och ungdomar under 18 år gäller total avhållsamhet från alkohol. Vid andra aktiviteter i bygdegårdsföreningens namn gäller återhållsamhet.
Vid Valborg och midsommarfesten och är förtäring av alkohol förbjuden eftersom det är under dagtid och många barn är närvarande.
Föreningen motsätter sig och gör allt för att stoppa framförande av motorfordon till eller ifrån våra aktiviteter efter förtäring av alkohol.
Tobak
Rökning är förbjuden i bygdegårdens lokaler.
Vid aktiviteter utomhus hänvisas rökning till särskilt anordnade platser.
Vid verksamhet som riktar sig mot barn eller ungdomar under 18 år föregår ledarna med gott exempel och skall avstå från tobak. Deltagarna får förstås inte heller nyttja tobak.
Narkotika
Narkotika i alla former är förbjudet enligt lag och gäller även inom Lids bygdegårdsförening.
Om narkotika används i samband med aktivitet i bygdegården görs polisanmälan.
Dopning
Dopning i alla former är förbjudet enligt lag och gäller även inom Lids bygdegårdsförening.
Om dopning förekommer i samband med aktivitet i bygdegården görs polisanmälan.

ETIK O MORAL
Integration/segregation
Lids bygdegårdsförening är till för alla oavsett kön, ålder, sexuell läggning, politisk åsikt, etnicitet eller funktionshinder.
All form av rasistiska och andra kränkande eller förnedrande uttryck i ord bild eller skrift är otillåtet såväl i föreningen som i svensk lag.
Föreningen gör allt för att förhindra att lokalerna hyrs ut till rasistiska organisationer.
Våld
Alla former av fysiskt och/eller psykiskt våld samt hot om detsamma tolereras inte i Lids bygdegårdsförening. Den som känner sig utsatt avgör när gränsen är nådd.
Mobbing
Ingen mobbing på någon nivå får förekomma. Den som känner sig kränkt avgör när gränsen är nådd.
Fair Play/Vett o etikett
I föreningens förhållningssätt mot andra som vi möter i verksamheten, både internt och externt, gäller respekt, ödmjukhet och förståelse. Regler och ramar som finns inom föreningen skall följas.  

GDPR
Föreningen samlar bara in personuppgifter till ett specifikt syfte, vi delar inte uppgifter till tredje part utan samtycke och vi raderar uppgifter när de blir inaktuella eller personen kräver det. 
Denna kvalitetssäkring finns att läsa på vår hemsida www.lidskyrkby.se
Kvalitetssäkringen finns även väl synlig i bygdegårdens lokaler.
Vid varje styrelsemöte görs en uppföljning på att denna policy efterlevs.

Smittorisk
Bygdegårdsföreningen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer när dessa utfärdas.

Vid varje styrelsemöte görs en uppföljning på att denna policy efterlevs.

Styrelsen i Lids Bygdegårdsförening